1.) Allmänt

1.1) Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Förening”) och Kam AB (från och med nu refererad som A-Förening i detta dokument) org. nr 556725-5269, Högaväge 10, 432 95 Varberg, avseende vissa tjänster inom föreningsadministration liksom andra tjänster som omfattas av tilläggsavtal om sådant träffats.
1.2) Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan A-Förenings medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av tjänster etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

 

2.) Tjänsterna

2.1) Innehållet i Tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på A-Förenings webbplats. A-Förening kommer inte att ta bort funktioner i Tjänsterna i onödan men från tid till annan kan A-Förening komma att ändra innehållet i Tjänsterna. Om en funktion skulle komma att tas bort strävar A-Förening alltid efter att ersätta den med en likvärdig funktion. Uppdateringar av innehållet i Tjänster är kostnadsfria för samtliga kunder och kan komma att genomföras utan föregående meddelande därom till Kunden.
2.2) A-Förening tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på A-Förenings webbplats.

 

3.) Avtalstid och uppsägning av Kunden

3.1) Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av A-Förening. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för Tjänsterna om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse. Kostnadsfria tjänster börjar gälla så snart kontot är aktiverat.
3.2) A-Förening tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), vilket innebär att Kund alltid har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar. A-Förening lämnar särskild information om detta till Kund i samband med att avtalet bekräftas. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
3.3) A-Förening tillämpar 45 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas samtliga erlagda belopp för Tjänsterna med undantag för skickade SMS. A-Förening återbetalar inte krediter spenderade på utskick av SMS. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
3.4) A-Förening tillämpar ångerrätten och öppet köp även beträffande näringsidkare som är juridiska personer.
3.5) A-Förening tillämpar ingen bindningstid. Avtalet kan av Kund sägas upp när som helst och utan några skäl. Efter att Avtalet har upphört att gälla sparas eventuella filer som lagrats genom Tjänsten under 1 vecka, såvida inte annat framgår av information på A-Förenings webbplats. Se vidare punkt 3:6 och 3:7.
3.6) Uppsägning sker via A-Förenings Kundcenter eller i Tjänstens kontrollpanel.
3.7) Kund som vill utnyttja ångerrätten eller öppet köp, eller som vill säga upp avtalet under betald period, måste styrka sin identitet med användarnamn och lösenord och ett protokoll med beslut taget av styrelsen för att meddelande ska vara giltigt. A-Förening bekräftar meddelandet omgående och utför eventuell återbetalning inom 20 dagar.
3.8) Vid uppsägning i förtid återbetalas inte förskottsbetalda avgifter.

 

4.) Betalning & A-Förening Krediter

4.1) Om du har ett A-Förening-konto kan du göra betalningar på ett av två sätt: du kan “Köpa nu” eller du kan köpa A-Förening Krediter via ditt A-Förening-konto.
4.2) A-Förening-krediter: När du fyller pengar på ditt A-Förening-konto konverteras det av din finansinstitut från din valuta till Svenska kronor. Vi konverterar sedan de Svenska kronorna till A-Förening-krediter. En (1) A-Förening Kredit är lika med en (1) Svensk krona.
4.3) A-Förening Krediter kan endast användas för att betala för A-Förening-transaktioner. Vi återbetalar inte några pengar som placeras i ditt A-Förening-konto för att köpa A-Förening Krediter.
4.4) Om du väljer att köpa med A-Förening Krediter, kommer det totala priset att dras från dina A-Förening Krediter. Om du inte har använt dina A-Förening-krediter inom 12 månader kommer de upphöra att gälla. Se avsnitt 25 för detaljer om utgången av A-Förening Krediter.
4.5) Istället för att använda A-Förening Krediter kan du välja att köpa nu och du kommer att omdirigeras till en betalningsleverantör. Du kan vara skyldig att betala en hanteringsavgift som debiteras över varupriset.
4.6) Valutakonverteringskostnader: Du är ansvarig för alla kostnader för valutakonvertering avseende en transaktion på A-Förening. Din finansinstitut gör valutakonvertering och kan debitera dig extra avgifter (vi kontrollerar inte omräkningskurserna eller din finansinstituts avgifter). Det innebär att du kan medföra extra kostnader när du köper från A-Förening, som vi inte har kontroll över.
4.7) För att skicka SMS måste kontot inneha A-Förening Krediter.
4.8) Skatter: Alla priser anges inklusive moms

 

5.) Avgifter

5.1) Krediter för Tjänsterna betalas mot faktura. Avgifter debiteras i förskott. Betalningsvillkor och sätt för betalning framgår av fakturan.
5.2) A-Förening har rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt lag samt lagstadgade avgifter för betalningspåminnelse i händelse av att betalning inte sker på tid. A-Förening kommer att blockera samtliga av Tjänsterna om betalning rörande en eller flera av Tjänsterna inte sker efter påminnelse. Uppsägning av Tjänsterna förutsätter aktivt handlande av Kunden.
5.3) Kund skall snarast meddela A-Förening om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall A-Förening medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 11 nedan.
5.4) Avgiftsändring meddelas skriftligen och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod.
5.5) Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

 

6.) Överlåtelser

6.1) Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter A-Förenings medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum A-Förening har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
6.2) A-Förening får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

 

7.) A-Förenings ansvar

7.1) A-Förening utövar ingen kontroll över information som hanteras av Kund inom tjänsten. A-Förening är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda föreningars tjänst eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. A-Förening svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. A-Förening ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av A-Förenings servrar.
7.2) A-Förening ansvarar endast för skador som A-Förening eller av A-Förening anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. A-Förenings skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för Tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för Kund eller tredje part.
7.3) Begränsning i punkt 7:2 gäller inte sådan skadeståndsskyldighet som följer av tvingande lag.
7.4) Kund som drabbas av skada på grund av fel hos A-Förening eller i Tjänsterna måste meddela detta omedelbart. A-Förening lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till A-Förening och inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.
7.5) A-Förening har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men A-Förening garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

 

8.) Kunds ansvar

8.1) Kunden ansvarar för att A-Förening har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. A-Förening ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av A-Förenings meddelanden.
8.2) Kund ansvarar för säker hantering av Kunds användarnamn och lösenord.
8.3) Kund ansvarar för att information som hanteras av Kund inom tjänsten (eller Kunds verksamhet på A-Förening) inte (a) gör intrång i tredje parts rättigheter, (b) på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning, (c) orsakar allvarlig skada, eller (d) är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
8.4) Tjänsten är avsett endast för föreningsadministration. A-Förening förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet / innehåll överskrids och vad som är rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för tjänsten. Kund ansvarar för att skyndsamt agera om A-Förening uppmanar kund att ta bort information inom tjänsten som enligt A-Förenings skäliga uppfattning är oacceptabel.
8.5) A-Förening har rätt att kontrollera information som hanteras inom tjänsten i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. A-Förening har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom tjänsten om denna information riskerar att orsaka skada för A-Förenings kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.
8.6) Avtalet kan sägas upp av A-Förening om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska A-Förening ge Kund skälig tid för att vidta rättelse om A-Förening bedömer att rättelse är möjligt. A-Förening har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och stänga av tillgången till Tjänsterna utan att Kunden ges möjlighet att vidta rättelse:

* om innehållet eller verksamheten på Kundens tjänst enligt A-Förenings rimliga bedömning ger upphov till driftstörningar, överbelastning eller andra säkerhetsproblem i tjänsten, och detta kan antas hota eller störa A-Förenings verksamhet eller funktionen på andra Kunders tjänster;
* om Kunden försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in sina betalningar eller annars kan anses vara på obestånd;
* om Kunden enligt A-Förenings rimliga bedömning gör sig skyldig till brott mot punkt 8.3-8.4 ovan; eller
* om Kunden enligt A-Förenings rimliga bedömning bryter mot A-Förenings regler angående vilken typ av information som får lagras inom tjänsten eller annars omfattas av tjänsterna enligt avsnitt 9 nedan.

8.7) Utan att det påverkar eventuell rätt till uppsägning av Avtalet har A-Förening alltid rätt att tills vidare stänga av Kundens tillgång till tjänsterna om A-Förening bedömer att det är nödvändigt:

* för att utreda om sådana omständigheter föreligger som gör att A-Förening har rätt säga upp Avtalet;
* för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet efter polisanmälan; eller
* för att försvara sig mot rättsliga anspråk riktade mot A-Förening av Kunden.

8.8) Avstängning av Tjänsterna enligt detta avsnitt 8 medför inte att Kundens skyldigheter enligt Avtalet upphör.
8.9) Vid A-Förenings uppsägning och/eller avstängning på grund av Kundens brott mot villkoren i Avtalet har Kunden inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot A-Förening i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

 

9.) Otillåten Användning

9.1) Kunden får inte använda Tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som lagras inom tjänsten eller som annars omfattas av tjänsterna får inte innehålla:

* Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
* Datavirus eller annan skadlig kod;
* Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter; eller
* Distribution eller liknande av obeställd e-post (sk spam) eller andra utskick som inte görs med mottagarens samtycke.

9.2) A-Förening äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsterna strider mot punkt 9.1 ovan eller om Kunden använder Tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada A-Förening.

 

10.) Personuppgifter

10.1) Kunden och A-Förening är överens om att Kunden är personuppgiftsansvarig och A-Förening dess personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som A-Förening behandlar för att uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal. Kunden ska säkerställa att alla åtgärder som krävs har vidtagits (och kommer att vidtas på löpande basis när så krävs) för att säkerställa att A-Förenings eventuella behandling av sådana personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).
10.2) Om Kunden som ett led i uppfyllandet av Kundens skyldigheter enligt detta avsnitt 10 bedömer eller önskat att Kunden och A-Förening ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal är Kunden och A-Förening överens om att A-Förenings standardpersonuppgiftsbiträdesavtal ska användas. A-Förenings standardpersonuppgiftsbiträdesavtal finns tillgängligt via A-Förenings webbplats.
10.3) Kunden ska under detta Avtals giltighetstid och därefter hålla A-Förening skadelös från alla former av skador och förluster som A-Förening lider som en följd av Kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avsnitt 10.

 

11.) Övrigt

11.1) Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
11.2) A-Förening har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.5.
11.3) Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Varbergs tingsrätt ska vara första instans.